Yleiskirje 24/2017, Jukka Hakola, 16.10.2017

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen/HUOM! tämän yleiskirjeen korvaa yleiskirje 24b/2017, annettu 19.10.2017

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallinnon kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on siten ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään perjantaina marraskuun 17. päivänä 2017.

Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. Vuoden 2018 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2018 ennakkoperinnässä vuoden 2017 veroprosenttia koko vuoden ajan.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen, vakituisen asuinrakennuksen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla.

Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Eduskunnasta saatujen tietojen perusteella esityksen käsittely päättyy eduskunnassa 26.10. mennessä.

Hallituksen esityksen 133/2017 perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteistöverolain pykäliä siten, että:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 1,03–2,00 %.
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 1,03–2,00 %.

Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajan muutokset vaikuttavat seuraavasti myös muihin erikseen mahdollisesti määrättäviin kiinteistöveroprosentteihin:

  • Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 1,03–3,10 %.
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 %.
  • KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, joten alarajaksi muodostuu näissä kunnissa 4,03 %.

Muilta osin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit selviävät liitteenä olevasta Verohallinnon kirjeestä.

Ilmoitus tulee tehdä välittömästi valtuuston päätettyä asiasta. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella ilman pöytäkirjaliitteitä. Verohallinnon kirje ja ilmoituslomake ovat Kuntaliiton internet-sivuilla: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään postitse osoitteeseen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265, 40101 Jyväskylä.

Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Tuija Valkeiselle Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen tuija.valkeinen(at)kuntaliitto.fi tai postitse osoitteeseen Tuija Valkeinen, Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Jukka Hakola, kehittämispäällikkö, puh. 050 411 7112
Benjamin Strandberg, asiantuntija, puh. 050 594 0603
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Reina    
varatoimitusjohtaja    

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista