Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Perintälakiin säädettiin useita muutoksia, joilla täsmennettiin hyvän perintätavan sisältöä ja pyrittiin tehostamaan sen noudattamista. Kuluttajasaatavan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä muutettiin. Lakiin ehdotettiin uusi säännös velallisen oikeudesta pyytää perinnän keskeyttämistä ja

​Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 §:n muuttaminen 1.1.2013 alkaenLasten päivähoidosta annettua lakia muutetaan siten, että oikeutta käyttää

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 yleiskirjeistä. ----------- Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2012. Lisätietoja: Jarmo Partanen, puh. 09 771 2779, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS

Kuntien omien toimielinten ohella kuntayhtymien toimielimiin valitaan vaalikauden alkaessa uudet jäsenet. Tässä yleiskirjeessä käsitellään kuntayhtymän toimielinten jäsenten valintaan vaikuttavia seikkoja, lähinnä vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista valinnoissa. ​

Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta 2012 hyväksynyt hallituksen esityksen kuntalain muuttamisesta HE 24/2012. Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Lainmuutoksella uudistetaan kunnan talouden sisäistä ohjausta koskevia säännöksiä. ​Muutosten tavoitteena on