Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto Yleistä Toimivat tietojärjestelmäratkaisut ja tiedonkulku muodostavat sote- ja maakuntauudistuksen onnistuneen toimeenpanon keskeisen edellytyksen. Sote- ja maakuntauudistuksen hallitulla toimeenpanolla sekä tämän yhteydessä tehtävillä

Maahanmuuttovirasto pyytää lausuntoa ohjeluonnoksesta vastaanottokeskuksille. Ohjeluonnos on nimetty Oleskeluluvan ja kotikuntamerkinnän saaneiden asiakkaiden palveluiden siirtämisestä kuntaan ja Kansaneläkelaitokselle . Ohjeen numeroa ei ole käytettävissä. Ohjeluonnoksessa kuitenkin todetaan, että

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto Yleistä Toimivat tietojärjestelmäratkaisut ja tiedonkulku tukevat maakuntien vastuulle siirtyvien palveluiden asiakaslähtöistä digitalisointia. Ne osaltaan edistävät palveluiden saatavuuteen, vaikuttavuuteen sekä kustannuskehityksen hillintään liittyvien

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA-valtioissa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiasta seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Opetushallitus

Kuntaliitto pitää toimenpideohjelmaa sisällöltään erittäin hyvänä ja kannatettavana avauksena. Toimenpideohjelman lähtökohtana on huomioitu hyvin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnainen pöytäkirja. Kaikille soveltuva suunnittelu ja toimivat ratkaisut sopivat myös