Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 13.4.2017 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnos sisältää mm. ehdotukset laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista, laiksi turkistuottajien

Aihe: Hankintalain soveltamisesta HE 47/2017 vp mukaisiin palveluntuottajiin, kuuleminen 29.6.2017 Kuntaliitto keskittyy tässä lausunnossa valiokunnan toiveen mukaisesti hankintalain soveltamista koskeviin näkökohtiin ja viittaa muilta osin Kuntaliiton sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 20.4., 10.5

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) ovat osa maankäyttö - ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon maakuntakaavoituksessa ja kuntakaavoituksessa siten, että edistetään niiden toteuttamista. Myös valtion

Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat Kosteusvaurioiden taustalla olevia tyypillisimpiä syitä ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa, virheet työmaatoteutuksissa ja kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden luonnollinen kuluminen tai

Hallituksen esitysten tarkastelu ICT:n ratkaisujen osalta Keskityn tässä lausunnossa valiokunnan toiveen mukaisesti kyseessä oleviin hallituksen esityksiin liittyviin ICT-ratkaisuja koskeviin näkökulmiin. Viittaan muilta osin aiempiin Kuntaliiton asiantuntijoiden sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa asiasta 1.6.2017 mennessä. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta. Kuntaliitto on pyynnöstä saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 9.6.2017 asti. Esitys on toinen osa nk. liikennekaarihanketta, jolla toteutetaan

Hallituksen esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) ja sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon