Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle (127/2021) laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Kuntaliitto lausuu samassa yhteydessä lakialoitteesta (LA 27/2020) laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta

Ympäristövaliokunta pyytää asiantuntijalausuntoa hallituksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022. Tässä lausunnossa nostetaan esiin erityisesti hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan suunnatut, kuntiin vaikuttavat tuki- ja politiikkatoimet ilmastopolitiikan, rakennusten, kiertotalouden sekä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikennejaostolle asiasta. Joukkoliikenteen tilanne on osoittautunut syyskaudella 2021 matkustajamäärien elpymisen suhteen haastavammaksi kuin aiemmin odotettiin. Lipputulomenetyksiä tulee ennakoitua enemmän tänä vuonna ja joukkoliikenteen rahoituspohjan

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan ympäristöministeriön lakiluonnoksesta seuraavan: Aluksi Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat

Kuntaliitto kiittää valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan annettuun peruskoululaisten harrastamisen edistämistä teemaan:

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena muuttaa asetuksen 2. pykälää esitetysti vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Maksuja tulee voida periä opiskelijalta, joka ei suorita aineopintoja osana oppivelvollisuuskoulutustaan. Maksun enimmäismäärän rajaaminen on kannatettavaa, sillä maksun suuruuden ei

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. Yleiset huomiot hallituksen esityksestä Esityksen mukaan tavoitteena on

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä (HE 148/2021 vp) liittyen varhaiskasvatuslain muuttamiseen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022 Yleiset huomiot Kuntaliitto pitää kannatettavana, että lapsen tukemisen osalta pyritään säädöspohjaa uudistamaan ja

Kuntaliitto kiittää valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan annettuun tärkeään teemaan: Mitä toimia tarvitaan lasten ja nuorten

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2022. Ehdotuksen mukaan vuonna 2022 opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta olisi